Konferencja Drugie wyzwolenie. Gminy  gościnne w perspektywie ostatnich dwudziestu lat
Legnica 16.09.2013


Mija właśnie 20 lat od momentu, gdy Legnicę i Polskę opuścili ostatni żołnierze rosyjscy. Ich armia stacjonowała w naszym kraju przez ponad 50 lat (1939-1993).

Dzięki zmianom politycznym zachodzącym w Polsce od czerwca 1989 r., a wkrótce w całym Bloku Wschodnim, rozbudzone zostały nadzieje na rychły kres obecności Armii Radzieckiej w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Proces taki rozpoczął się już w 1990 r. w Niemczech i na Węgrzech. Natomiast polsko-radzieckie rozmowy  w tej sprawie rozpoczęły się dopiero pod koniec tego roku i zakończyły 22 V 1992 r. podpisaniem w Moskwie układu polsko rosyjskiego.

Z inicjatywy prezydenta Legnicy 6 IX 1990 doszło do spotkania przedstawicieli miast i gmin na terenie których stacjonowały Jednostki Armii Radzieckiej (JAR). W  legnickim spotkaniu oraz kilku następnych, odbywających się też w Brzegu i Oławie, udział brało zawsze kilkunastu prezydentów, burmistrzów i wójtów gmin określających siebie, trochę sarkastycznie, „gminami gościnnymi” z racji „goszczenia” na swoim terenie JAR „czasowo stacjonowanych w Polsce”. Spotkania te były z jednej strony próbą stworzenia samorządowej grupy nacisku na władze państwowe, z drugiej zaś strony stanowiły forum wymiany doświadczeń w zakresie nowych i trudnych problemów związanych z odzyskiwaniem i zagospodarowywaniem mienia po JAR.

Z chwilą rozpoczęcia wycofywania z terytorium Polski wojsk radzieckich, a po rozpadzie ZSRR, wojsk Federacji Rosyjskiej rozpoczął się dla wielu miejscowości radosny a zarazem trudny i skomplikowany proces odzyskiwania terenów i obiektów przez te wojska opuszczanych.
Należało je jak najszybciej i jak najlepiej ponownie włączyć w organizmy miast i gmin.
W celu przypomnienia tych wspólnych doświadczeń oraz dla dokonania próby podsumowania minionych dwudziestu lat na polu zagospodarowania terenów i obiektów po JAR  Muzeum w Legnicy zaprasza do udziału w konferencji zatytułowanej:

Drugie wyzwolenie.
Miasta gościnne w perspektywie ostatnich dwudziestu lat


Konferencja pod Honorowym Patronatem Pana Tadeusza Krzakowskiego Prezydenta Legnicy odbyła się 16.09.2013 r. w Akademii Rycerskiej,   ul. Chojnowska 2.
Organizatorem konferencji było Muzeum Miedzi w Legnicy.

Cele konferencji:
- przypomnienie samorządowej inicjatywy oddolnego zorganizowania się, celem współpracy i wymiany doświadczeń gmin na terenie których „czasowo” stacjonowały jednostki Armii Radzieckiej,
- ponowne, po latach, spotkanie w Legnicy przedstawicieli samorządów 19 „gmin gościnnych”, które odpowiedziały na zaproszenie prezydenta Legnicy,
- wzajemne zapoznanie się ze sposobami i efektami radzenia sobie w ciągu minionych 20 lat  z terenami i obiektami przejętymi po Armii Radzieckiej,
-  próba zbilansowania problemu w oparciu o dane z poszczególnych gmin,
-  wspólne świętowanie 20 rocznicy opuszczenia Legnicy przez JAR.
- opublikowanie materiałów opracowanych przez poszczególne gminy na temat przeobrażeń jakie nastąpiły na ich terenie w wyniku „wyzwolenienia się” od obcych wojsk.
Organizator: Muzeum Miedzi w Legnicy

Termin i miejsce: konferencja dnia 16 IX 2013 r. w Legnicy, w Akademii Rycerskiej, ul. Chojnowska 2, I p. Początek obrad godz. 11.00

Program:

11.00  powitanie uczestników i gości konferencji przez dyrektora Muzeum
11.15  otwarcie konferencji przez Prezydenta Legnicy Tadeusza Krzakowskiego
11.30  „Gminy Gościnne” - refleksja wspomnieniowa Tadeusza Pokrywki
11.50  wykład prof. dr hab. Henryka Goika - “Specjalne normy prawne i inne instrumenty prawa administracyjnego dotyczące zagospodarowania mienia baz posowieckich w Polsce.”
12.15  przerwa na kawę oraz zwiedzanie wystawy „Odzyskane miasto. W dwudziestą rocznicę wycofania z Legnicy Jednostek Armii Radzieckiej”
12.45  wystąpienia i prezentacje przedstawicieli dawnych „Gmin Gościnnych”
- Janusz Żmurkiewicz Prezydent Świnoujścia
- Wojciech Murdzek Prezydent Świdnicy
- Artur Urbański Burmistrz Jawora
- Renata Pietkiewicz-Chmyłkowska Burmistrz Bornego Sulinowa
- Dariusz Pawliszczy Wójt Gminy Gromadka
- Jadwiga Zienkiewicz Zastępca Prezydenta Legnicy
15.00  dyskusja

15.30  podsumowanie i zamknięcie konferencji


Fot. Dariusz Berdys