Promocja książki Przemysława Wiszewskiego „Henryk Pobożny - biografia polityczna” - (Akademia Rycerska, dnia 9 grudnia 2011r.). Spotkanie z autorem.
Wydawca publikacji - Muzeum Miedzi w Legnicy.Przemysław Wiszewski urodził się 12 sierpnia 1974r. w Skwierzynie. Od 1993r. związany jest z Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył studia, obronił rozprawę doktorską poświęconą dziejom benedyktynek w Legnicy (1348/1349–1810) i otrzymał stopień doktora habilitowanego. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki komunikacji społecznej, funkcjonowania zróżnicowanych grup społecznych w obrębie jednego społeczeństwa oraz mechanizmów sprawowania władzy nad nimi. Szczególnie dużo uwagi poświęca zagadnieniu historii wartości w społeczeństwach średniowiecznej i wczesnonowożytnej Europy. Jego badania dotyczą również zagadnień historii regionalnej Śląska od średniowiecza po współczesność.

Jest autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym 6 monografii książkowych i redaktorem 10 zbiorów studiów. Jego rozprawa habilitacyjna ukazała się w tłumaczeniu na język angielski w renomowanym wydawnictwie naukowym Brill Publishers.Henryk Pobożny - biografia polityczna

Promocja książki Henryk Pobożny - biografia polityczna

Dyrektor Muzeum Miedzi Andrzej Niedzielenko, autor książki Przemysław  Wiszewski

Promocja książki Henryk Pobożny - biografia polityczna

Promocja książki Henryk Pobożny - biografia polityczna