Pragniemy poinformować, że Muzeum Miedzi otrzymało dofinansowanie ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację badań archeologicznych związanych z projektem pt. „Badania stanowisk dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi”.

Prace badawcze prowadzone będą przy współpracy z Akademią Górniczą-Hutniczą w Krakowie, Instytutem Archeologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Skoncentrują się one na terenie trzech okręgów górnictwa miedzi na Dolnym Śląsku: w rejonie Leszczyny, Kondratowa, Nowego Kościoła i Biegoszowa, w sąsiedztwie Chełmca, Jerzykowa na Pogórzu Kaczawskim oraz w rejonie Miedzianki.

Głównych ich celem będą prace dokumentacyjne i inwentaryzacyjne stanowisk związanych z prowadzonymi w ich obrębie pracami górniczymi i hutniczymi, lokalizacja miejsc wydobycia (szyby, sztolnie) oraz przerobu i wytopu rudy miedzi (huty, młyny rudy). Obok prac dokumentacyjnych dla wybranych stanowisk wykonane zostaną plany pomiarowe przy użyciu gradiometru i georadaru. Będą one miały na celu rozpoznanie struktury stanowisk, obecności w ich obrębie obiektów archeologicznych przed rozpoczęciem badań wykopaliskowych.

Projekt stanowić będzie uzupełnienie dotychczasowych prac badawczych, a jednocześnie etap wstępny do podjęcie prac wykopaliskowych w obrębie opisanych okręgów dawnego górnictwa.

Zebrany w czasie prowadzonych prac materiał zabytkowy (ceramika, inne zabytki) pozwoli na określenie chronologii prowadzonej tu działalności. W przypadku reliktów działalności produkcyjnej (żużle hutnicze, wytopy miedziane) planowane jest wykonanie w laboratoriach Wydziału Odlewnictwa AGH Krakowie analiz specjalistycznych. Będą one miały na celu określenie składu .

Na naszej stronie internetowej informować będziemy o realizowanych badaniach, ich wstępnych wynikach, tak aby mogli Państwo na bieżąco śledzić to co nowego w badaniach dawnego górnictwa i hutnictwa miedzi.

dr Tomasz Stolarczyk

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego