W 1962 roku Muzeum Miedzi wraz z Towarzystwem Przyjaciół Nauk w Legnicy zorganizowało swoją pierwszą wystawę „Miedź w Polsce”. Cztery lata później powstał Dział Techniki, którego zadaniem było gromadzenie materiałów z dziedziny geologii miedzi i metali towarzyszących, historii górnictwa i hutnictwa miedzi w Polsce oraz przedmiotów związanych z technologią wydobycia i przeróbki rudy miedzi. Nowy statut muzeum z 1975 roku zmienił nazwę działu na obowiązującą obecnie – Dział Górnictwa i Hutnictwa Miedzi. Nowa nazwa doprecyzowywała profil działalności działu.
Dział na tle pozostałych działów Muzeum Miedzi pod względem ilości eksponatów prezentuje się najskromniej. Dominujący udział w zbiorze stanowi kolekcja minerałów miedzi i minerałów w współwystępujących w złożach miedzionośnych pochodzących z sześciu kontynentów oraz innych minerałów występujących na Dolnym Śląsku. Atrakcyjnie prezentują się także okazy mineralogiczne z odciskami fauny.

Duży nacisk w pracy działu kładzie się na badanie historii i działalności Kombinatu Górniczo-Hutniczego Miedzi oraz na utrwalenie tradycji górniczych i hutniczych regionu. W pozyskiwaniu eksponatów od początku swojego istnienia dział korzystał ze wsparcia zakładów przemysłu miedziowego. Dzięki niemu do muzeum trafiły urządzenia ze zlikwidowanych kopalń tzw. Starego Zagłębia Miedziowego czy poszczególne formy miedzi wszystkich etapów jej produkcji w Hucie Miedzi „Legnica”. Dzięki darom dawnych pracowników KGHM w zbiorach działu posiadamy liczne pamiątki ich pracy: wspomnienia, mundury górnicze, odznaczenia czy pamiątkowe kufle karcz piwnych.

Efektem pracy działu są liczne wystawy czasowe. Wśród nich z pewnością należy wymienić ekspozycje: Handel i miedź (1988), W zielonym świetle malachitu (1993), 50 lat Polskiej Miedzi w medalierstwie (2007), Minerały Dolnego Śląska (2009), Chilijska miedź. Skarb ukryty w Andach (2011), Miedzianka – 700 lat dziejów górniczego miasta (2011).

W ostatnich latach dział zaangażowany był także w przygotowanie kilku wydawnictw, wśród których znalazł się katalog medali poświęconych polskiemu przemysłowi miedziowemu – 50 lat Polskiej Miedzi w medalierstwie, monografia najstarszego miasta w Polsce związanego z górnictwem miedzi – Miedzianka.700 lat górniczego miasta oraz pierwsza monografia legnickiej huty miedzi – Legnica w kolorze miedzi. 60 lat Huty Miedzi „Legnica”.