Ostatnia aktualizacja strony: 09.01.2023, 10:24


MUZEUM MIEDZI W LEGNICY zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej MUZEUM MIEDZI W LEGNICY.
Data publikacji strony internetowej: 2019-09-19. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-09-19.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-19. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością materiałów ze strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Tomasz Grabowski, pracownik Działu Naukowo-Oświatowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 768620289. Wnioski o udostępnienie informacji oraz żądania zapewnienia dostępności niedostępnej można składać przez ePuAP na adres: MMLegnica
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Dostępność wejść w oddziałach Muzeum Miedzi w Legnicy:
  Wejście do głównego budynku Muzeum Miedzi przy ul. Partyzantów znajduje się od ul. Św. Jana.
  Do pokonania jeden stopień przed drzwiami zewnętrznymi oraz jeden stopień przed wewnętrznymi drzwiami wahadłowymi.
  Oddział Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2, Pierwsze wejście do Muzeum znajduje się po prawej stronie w przejeździe. Schody do drzwi wejściowych potem klatka schodowa. Przed drzwiami intercom na wysokości 1,5 m do wywołania obsługi, w godzinach zwiedzania drzwi są otwarte. Drugie wejście znajduje się za bramą wjazdową wewnątrz dziedzińca na poziomie 0 - wejście do windy znajduje się wewnątrz dziedzińca po prawej stronie. Po wjeździe na I piętro po prawej stronie korytarza w odległości ok. 5 m przy drzwiach na wysokości 1,5 m znajduje się intercom do wywołania obsługi. Wejścia dostępne w godzinach otwarcia Muzeum, winda tylko w godzinach zwiedzania.
  Wejście do Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu na poziomie 0
  Relikty Kaplicy Romańskiej – taras widokowy na poziomie 0 na dziedzińcu Zamku Piastowskiego, wejście przez bramę wjazdową od pl. Zamkowego.
 • Dostępność wewnętrznej infrastruktury obiektów:
  Główny budynek Muzeum Miedzi – po wejściu od ul. Św. Jana, przejście na sale ekspozycyjną na pierwsze i drugie piętro odbywa się wewnętrznymi klatkami schodowymi.
  Oddział Akademia Rycerska, (ul. Chojnowska 2) - Po wjeździe windą na I piętro i wejściu do obiektu, aby dotrzeć do sali wystawowej należy przekroczyć drzwi po prawej stronie w kierunku klatki schodowej, drzwi otworzy pracownik znajdujący się w portierni przy drzwiach. Drzwi te posiadają jednostronną klamkę, dlatego powrót do windy wymaga skorzystania z interkomu przy tych drzwiach na wysokości około 1,5 m. Przejście do sal wystawowych po wejściu do Muzeum od strony przejazdu wymaga pokonania klatki schodowej. Wszystkie sale wystawowe znajdują się na jednym poziomie, bez stopni.
  Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, wejście do sal ekspozycyjnych na wieży widokowej klatkami schodowymi, pozostałe sale na poziomie 0 z jednym stopniem między nimi.
  Relikty Kaplicy Romańskiej (dziedziniec Zamku Piastowskiego) - taras widokowy na poziomie głównego wejścia.
 • Dostosowania w obiektach Muzeum Miedzi:
  Oddział Akademia Rycerska, ul. Chojnowska 2, winda przeznaczona dla osób niepełnosprawnych, duże klawisze oznakowane symbolami Breille’a na nisko umieszczonym panelu, wjazd na platformę bez progowy. We wszystkich naszych oddziałach zapewniamy pomoc obsługi przy pokonywaniu przeszkód. Nie ma możliwości dotykania eksponatów.
 • Miejsca Parkingowe:
  Główny budynek Muzeum Miedzi (ul. Partyzantów 3) , miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych przy ulicy Partyzantów na rogu budynku obok Lapidarium.
  Oddział Akademia Rycerska (ul. Chojnowska 2), miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przed bramą wjazdową oraz wzdłuż ul. Chojnowskiej.
  Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu, brak wydzielonych miejsc na parkingu przed obiektem.
  Relikty Kaplicy Romańskiej (dziedziniec Zamku Piastowskiego), miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych przed bramą wjazdową na pl. Zamkowym.
 • Wejście z psem przewodnikiem:
  Główny budynek Muzeum Miedzi oraz oddział w Akademii Rycerskiej – wejście z psem przewodnikiem możliwe jedynie na wybrane wystawy / ekspozycje – dostępność zależy od rodzaju ekspozycji (np. zabezpieczone gablotami).
  Do oddziału Muzeum Bitwy Legnickiej w Legnickim Polu oraz Relikty Kaplicy Romańskiej wstęp z psem przewodnikiem bez ograniczeń.
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

  Aplikacje mobilne
  Brak aplikacji mobilnych