ja_mageia_template_v1.2_1.5.x

Wkrótce

WTOREK MUZYCZNY

„Najpiękniejsza, sercem
ukochana... muzyka polska"

21 listopada godz. 17.00

Akademia Rycerska
Wstęp wolny

 • Narrow screen resolution
 • Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Home Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miedzi
Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Miedzi PDF Drukuj
poniedziałek, 28 sierpnia 2017 09:40

OGŁOSZENIE

 

Prezydent Miasta Legnicy ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora instytucji kultury:
Muzeum Miedzi w Legnicy z siedzibą przy ul. Partyzantów 3, 59-220 Legnica



Wymagania niezbędne do przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Miedzi:

 1. udokumentowane wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie związane z działalnością podstawową muzeum (historia, historia sztuki, archeologia lub pokrewne);

 2. udokumentowany co najmniej 5-letni staż pracy w sektorze kultury, w tym 3-letni na stanowiskach kierowniczych lub co najmniej 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury lub na stanowisku menadżera w firmie lub instytucji sektora kultury;

 3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 4. niekaralność za przestępstwa stwierdzone prawomocnym wyrokiem sądowym;

 5. warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

 6. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, zwłaszcza muzeum, oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej;

 7. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Muzeum Miedzi w Legnicy;

 8. wiedza z zakresu finansów publicznych i administracji oraz przepisów prawnych z zakresu zamówień publicznych oraz prawa pracy;

 9. znajomość zagadnień związanych z projektami kulturalnymi finansowanymi ze środków UE oraz doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych;

 10. biegła znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowana znajomość jęz. niemieckiego).



Wymagania pożądane:

1. wykształcenie z zakresu organizacji i zarządzania uzyskane w formie studiów licencjackich, magisterskich, wyższych studiów zawodowych, studiów podyplomowych lub udokumentowanych kursów/szkoleń;

2. znajomość drugiego języka obcego.



Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora Muzeum Miedzi w Legnicy;

2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata;

3. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej;

4. autorskie opracowanie koncepcji programowo-organizacyjnej Muzeum Miedzi w Legnicy na okres 4 lat, uwzględniającej: możliwości budżetowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, program edukacyjny, plan współpracy z podobnymi instytucjami w kraju i zagranicą oraz plan współpracy z innymi miejskimi instytucjami kultury;

5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie dyplomów ukończenia studiów wyższych oraz kursów kwalifikacyjnych lub innych form kształcenia;

6. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kserokopie świadectw pracy potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy z dotychczasowych miejsc pracy;

7. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym (wystawione nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem oferty);

8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. Z 2013 r. poz. 168 t.j.);

10. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Z 2016 r. poz. 922 t.j.);

11. do wniosku mogą być dołączone opinie lub rekomendacje.



Postępowanie konkursowe:

1. Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia a zamyka z dniem 29 grudnia 2017 roku.

2. Konkurs zostanie ogłoszony w prasie, na stronach www instytucji kultury oraz Organizatora – Gminy Legnica.

3. Termin składania ofert upływa z dniem 29 września 2017 roku (decyduje data wpływu).

4. Informacji o konkursie oraz warunkach organizacyjno-finansowych Muzeum Miedzi w Legnicy udziela zastępca dyrektora Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Adam Sikorski, tel: 76 7212221, Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kandydat ma możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Muzeum Miedzi po uprzednim zgłoszeniu takiej chęci w sekretariacie Muzeum (tel. 76 8620289); Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).



Ofertę wraz załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie z imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym oraz nr tel., opisanej - „KONKURS – MUZEUM MIEDZI” w Urzędzie Miasta Legnicy, pok. 208 (II p.) lub przesłać pocztą na adres Urząd Miasta Legnicy, pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Legnicy.

O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.